Luettavaa


Kognitiivinen ergonomia


Asiantuntijan työajat – yhteydet työhön ja hyvinvointiin

Digitalisaatio ja mobiiliteknologian kehitys ovat muuttaneet erityisesti asiantuntijoiden työtä. Asiantuntijat työskentelevät entistä joustavammin ja ovat tavoitettavissa laajemmin myös työajan ulkopuolella. Työaika seikoittuu vapaa-aikaan ja saattaa haitata palautumista ja unta. Yhtä aikaa tämän kehityksen kanssa työaikalakia ollaan uudistamassa, joten tarvitaan tietoa työaikojen ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä asiantuntijatyötä tekevillä.

Linkki PDF-raporttiin

 


Egonomia

Ergonomian avulla parannetaan ihmisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia ja samalla järjestelmien tehokasta ja häiriötöntä käyttämistä. Ihmisen toimintaympäristön onnistunut kehittäminen vaatii laajaa kokonaiskäsitystä ergonomiasta. Tarvitaan fyysistä ergonomiaa – miten ihminen mahtuu tilaan ja voi vaivoitta tehdä työnsä. Lisäksi tarvitaan kognitiivista ergonomiaa – miten ihminen havaitsee ja ymmärtää laitteiden antaman tiedon ja kykenee käsittelemään laitteita ongelmitta. Organisatorinen ergonomia puolestaan tarkoittaa sitä, miten töitä järjestetään ja miten teknisiä järjestelmiä kehitetään ihmisille sopiviksi.

Linkki PDF- kirjaan


Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä -hankkeen raportti

Hoitotyön luonne on muuttunut yhä enemmän aivotyöksi, jossa tiedolla työskentely ja työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Hoitotyössä on paljon myös keskeytyksiä ja useita samanaikaisia tehtäviä. Ne ovat kognitiivisia kuormitustekijöitä, jotka heikentävät työn sujuvuutta ja työhyvinvointia.

Hoitotyö on aivotyötä – lue lisää työterveyslaitoksen sivuilta |


Ratkaisuehdotuksia keskeytyvään työhön

Työelämän muutostrendit, kuten asiakastarvelähtöisyys, kilpailu, aikapaineet ja teknologinen kehitys, ovat vaikuttaneet siihen, että työ keskeytyy yhä useammin. Työn määrän ja toteuttamisajan arvioiminen ja suunnittelu etukäteen on entistä vaikeampaa. Muuttuvissa tilanteissa asiantuntijat venyttävät työaikaansa työn tavoitteiden saavuttamiseksi. Työn keskeytymistä voi kuitenkin ennakoida niihin johtaneiden tosiasiallisten tilanteiden eli tilannekuvien avulla ja näin säästää työaikaa ja muita inhimillisiä voimavaroja. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Ennakointimalli-hankkeen loppuraportista.

Linkki PDF-loppuraporttiin


Työikäisten muisti -muistioireiden kartoittaminen työterveyshuollossa

Työikäisten kokemat muistin ja keskittymisen vaikeudet ovat aiempien tutkimusten perusteella yleisiä. Lievätkin kognitiiviset muutokset voivat heikentää työsuorituksia, koska työelämän kognitiiviset vaatimukset ovat jatkuvasti kasvaneet. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin työikäisten kokemia kognitiivisia ja kliinisiä oireita, yksilöllisiä taustatekijöitä, sekä oireiden yhteyksiä testeillä arvioituun kognitiiviseen suoriutumiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa uusista kognitiivisten oireiden arviointimenetelmistä, ja auttaa työterveyshuollossa toimivia ammattihenkilöitä ja asiantuntijoita arvioimaan muistioireista kärsivien asiakkaidenmuistioireilun syytekijöitä.

Linkki raporttiin


Työstä ja tarkkaavaisuudesta

Työstä ja tarkkaavaisuudesta -opas paneutuu nykypäivän työelämässä meitä kaikkia koskettaviin kysymyksiin: Voiko monesta samanaikaisesta tehtävästä selvitä? Mitä ovat huomiokaapparit, ja miten niiden kanssa tulee toimeen? Miksi ajatus katkeaa, kun ruudulle ilmestyy sähköpostiviesti? Miten melu ja kuvahäly saadaan kuriin?

 Linkki PDF-kirjaan


Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat työkyvyttömyysjaksot ovat työikäisillä yleisiä. Opas esittelee työn muokkauksen keinoja, joilla voidaan helpottaa työhön paluuta tai tukea liiallisesti kuormittunutta työntekijäSopivaksi mitoitettu työ voi tukea toipumista. Aloite työn muokkaamiseen voi tulla työntekijältä, työnantajalta tai työterveyshuollolta. 

Lue lisää kirjasta STM:n hallinnonalan avoimesta julkaisuarkistosta|Linkki PDF-kirjaan


 

Työn tuunaajan inspiraatiokirja

Inspiraatiokirja auttaa sinua kokeilemaan työn tuunaamisen tapoja oman työsi arjessa. Kirja sisältää kolmen viikon tuunausohjelman, jossa voit itse asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista.

Lue lisää kirjasta työterveyslaitoksen sivuilta | Linkki PDF-kirjaan